Drawing

— Vasundhara Buragohain,
Cl-X, VKV Vivek Vihar.