Drawing

— Danyi Saling,
Class-II, JNK Public School, Itanagar