Drawing

— Miss Anushka Karn
Cl-IV, VKV, Vivek Vihar , Itanagar