Drawing

— Miss Drema Lhamu
Cl-VII, VKV Chimpu, Itanagar