Drawing

— Shri Kaushal Sharma,
Cl-II, VKV Vivek Vihar, Itanagar