Drawing

— Mr. Jumba Kambu
Cl-IV, VKV Chimpu, Itanagar