Drawing

— Kaushal Sharma,
Cl-IV, VKV Vivek Vihar Itanagar