Drawing

— Adlina Kandulna,
Cl-I, VKV School,Yazali.