Drawing

— Kaushal Sharma,
Cl-V, VKV Vivek Vihar, Itanagar