Drawing

— Bhavyam Vishwakarma,
Cl-I, VKV PTC Banderdewa, AP.