Drawing

— Kaushal Sharma.
Cl-IV, VKV School, Itanagar.