Drawing

— Mr. Jumba Kambu,
Cl-VI, VKV Chimpu, Itanagar (A.P)