Drawing

— Giamson Maruk,
Cl-III, Shemrock Public School, Daporijo.